Cenník služby - pálenia / Jablonka

Cenník platný od 1. 09. 2021

 

Cena za 1 liter 50%-ného alkoholu je závislá od výťažnosti destilátu na 100 l kvasu (pozri graf).

 

Spotrebná daň vo výške 5,40 € platí pri množstve do 43 litrov 100%-ného alkoholu (86 litrov 50%-ného, 82 litrov 52%-ného, atď.) na jednu domácnosť, resp. číslo domu za jedno výrobné obdobie(1. 7.–30. 6.)
Ak dôjde k prekročeniu tohto limitu, spotrebná daň bude účtovaná v plnej výške – 10,80 € za 1 liter 100%-ného alkoholu (zákon NR SR č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu) !!!INFORMÁCIE PRE PESTOVATEĽOV

Na základe zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 5. 2004 a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, platnej od 1. 3. 2003, dávame na vedomie informácie, týkajúce sa pestovateľov, ktorí si chcú dať spracovať ovocný kvas v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia:

- alkohol vyrobený v liehovarníckom závode je zdaňovaný spotrebnou daňou z liehu. Odvodenou jednotkou pre výpočet dane je 1 liter absolútneho (100 % - ného) alkoholu

- podľa § 6 zákona č. 105/2004 Z. z., základná sadzba spotrebnej dane z liehu je 10,80 € za liter absolútneho (100 % - ného) alkoholu, znížená sadzba dane je 5,40 € za liter absolútneho alkoholu. Znížená sadzba dane sa uplatňuje na alkohol v maximálnom množstve 43 litrov absolútneho alkoholu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie (1. 7. – 30. 6.)

- podľa § 19, ods. 11, zákona č. 105/2004 Z. z., prevádzkovateľ liehovaru vyberá spotrebnú daň od pestovateľa pri odovzdaní vyrobeného alkoholu.

- podľa § 19, ods. 13, zákona č. 105/2004 Z. z., lieh (destilát) vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.

- podľa § 4 Vyhlášky Min. pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z., pestovateľ je povinný predložiť prevádzkovateľovi liehovaru písomnú žiadosť o spracovanie ovocného kvasu a výrobu destilátu, ktorá musí obsahovať:
1. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
2. množstvo a druh dodaného kvasu
3. dátum podania žiadosti

Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné potvrdenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie sídlo liehovaru a množstvo vyrobeného destilátu v litroch absolútneho alkoholu.